Regulamin

REGULAMIN SKLEPU REVITADIET sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowym revitadiet.pl jest Revitadiet sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa 4, 55-040 Kobierzyce wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752252, REGON: 381522967, NIP: 8961581746 zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Przedmiotem działalności sklepu www.revitadiet.pl jest sprzedaż produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, w szczególności suplementów diety, badań, kosmetyków, poradników, zwanymi dalej Towarami.
 3. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego revitadiet.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzonego przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin w szczególności stosuje się do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym.
 5. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Konsumentem jest Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem Cywilnym.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w witrynie internetowej www.revitadiet.pl, w sposób umożliwiający Zamawiającym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Zamawiający.
 8. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Sklepu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 10. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Sklepu, rodzaje i zakres usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego zamawiającego sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Zamawiającego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Zamawiający powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 12. Zasady świadczenia w ramach Sklepu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

§2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Sklepu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Zamawiających ze Sklepu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 4. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Zamawiający oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Zamawiający nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Zamawiającym nie wolno korzystać z Kont innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Sklepie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Ceny i towary

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Towarów i usług znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Aktualne koszty przesyłki kurierskiej to niezależnie od ilości 15 zł
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

§4

Zamówienia i płatności

 1. Zamówienia na Towary można składać całą dobę, przez cały rok bezpośrednio na stronie sklepu www.revitadiet.pl Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją Towaru dla Zamawiającego na okres 3 dni.
 3. Towary dostarczane są na terytorium Polski
 4. Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.
 5. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie. Sprzedawca dopuszcza następujące formy doręczenia zamówienia:
  • firma kurierska;
  • Poczta Polska;
  • odbiór osobisty (Revitadiet sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa 4 55-040 Kobierzyce).
 6. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
  • przelew online za pośrednictwem systemu płatności Tpay
  • płatność kartą online za pośrednictwem Evalone
 7. Umowa sprzedaży zamówionych Towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Po zawarciu Umowy Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Zamawiającego płatności.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym jest zawarta na czas oznaczony i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Zamawiający.

§5

Realizacja

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach o czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu, za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone lub Zamawiającemu w przypadku odbioru osobistego.
 3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT albo paragon fiskalny).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

§6

Zmiany w zamówieniu

 1. Zamawiający może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego zamówienia, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście.
 2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub odstąpienie od złożonego i niewysłanego zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez osobisty kontakt z pracownikiem sklepu

§7

Zwroty i wymiany

 1. Zamawiający będący jednocześnie Konsumentem ma prawo – zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2014 r. o prawie konsumentów (Dz. U. 2014, Nr 827) – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu na adres poczty elektronicznej biuro@revitadiet.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Zamawiający będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta bankowego, jeżeli nie zostało wysłane osobno.
  Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby:
  Revitadiet sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa 4
  55-040 Kobierzyce
 3. Pieniądze za zwrócony produkt Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.
 4. Prawo odstąpienia oraz wymiany nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki), jeżeli po doręczeniu ich do Sprzedawcy uszkodzone zostało w jakikolwiek sposób ochraniające je opakowanie, z uwagi na fakt, że wskazane towary ulegają szybszemu zepsuciu po naruszeniu opakowania.
 5. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 lub 4 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

§8

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej na mail: biuro@revitadiet.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
  Revitadiet sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa 4
  55-040 Kobierzyce
 3. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 30 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
 4. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.
 5. Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z dokumentem zakupu na adres wskazany w ust. 2.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Podane przez Zamawiających dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Sklepie.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 5. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 9. Konsumenci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w wiadomości mailowej na adres: biuro@revitadiet.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Sklepu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 10. Sprzedawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Zamawiającym posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług Sklepu ulegają rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Zamawiający dokonana akceptacji.
 11. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 lub 9 powyżej, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Zamawiającego od dnia ich zaakceptowania.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 13. Korzystanie ze sklepu internetowego www.revitadiet.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.